Uimakoulu Pikku Joutsenen yleiset sopimusehdot 1.7.2015

Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin "Ehdot") sovelletaan Suomalainen Uimakoulu Oy:n asiakkaisiin 1.7.2015 lukien. Uimakoulu Pikku Joutsen on Suomalainen Uimakoulu Oy:n aputoiminimi. Asiakkaan tulee tutustua näihin sopimusehtoihin huolellisesti ennen ilmoittautumista ja uintipalveluiden aloittamista.


1 Yleistä

1.1 Ehdot ovat myyntiehdot Asiakkaan ja Uimakoulu Pikku Joutsenen välisessä kaupassa. Ehdot on laadittu Uimakoulu Pikku Joutsenen toimesta. Ehtojen lisäksi tiettyihin Uimakoulu Pikku Joutsenen palveluihin sekä tarjouksiin voi tulla sovellettavaksi yksittäisiä erityisehtoja. Nämä erityisehdot ovat saatavilla internet-sivuilta www.pikkujoutsen.fi.

1.2 Asiakkaan ilmoittautuessa Uimakoulu Pikku Joutsenen toimintaan, Asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Sopimus syntyy, kun Asiakas on suorittanut maksun ja palveluntarjoaja on sen vahvistanut.

1.3 Uimakoulu Pikku Joutsen pidättää itsellään yksipuolisen oikeuden muuttaa Ehtoja kohdan 6.5 mukaisesti.


2 Uimakoulu Pikku Joutsenen asiakkuus

2.1 Uimakoulu Pikku Joutsenen palveluiden käyttäminen edellyttää asiakkuutta.

2.2 Alaikäisen henkilön asiakkuuden voi solmia huoltaja, jolloin huoltaja vastaa viime kädessä Asiakassopimuksesta ja sen maksuvelvoitteista.

2.3 Asiakkaan asiakkuus on voimassa toistaiseksi ellei sitä erikseen ole ilmoitettu määräaikaiseksi (esim. lomauimakoulu). Asiakkuus päättyy mikäli Asiakas erikseen päättää asiakkuuden Ehtojen kohdan 6 mukaisesti.

2.4 Asiakkuus on henkilökohtainen. Asiakkuutta ei siten voi siirtää toiselle henkilölle. Asiakkuus sisältää lapsen ja kaksi huoltajaa, sekä vauvauintiryhmissä lisäksi perheen alle kouluikäiset lapset aikuisen valvonnassa.

2.5 Asiakkuus antaa Asiakkaalle oikeuden käydä ilmoitetun ajankohdan ja paikan omassa uintiryhmässä viikottain silloin kun uintiryhmä järjestetään Ehtojen kohtien 2.6 - 2.9 mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat hinnat, tuotevalikoima sekä uintiryhmät löytyvät internet-sivuilta www.pikkujoutsen.fi.

2.6 Uimakoulu Pikku Joutsen pyrkii järjestämään uintikerrat ympäri vuoden, pois lukien pyhäpäivät sekä joulu-, uudenvuoden- ja juhannusaattot. Kuukausilaskuja ei hyvitetä pyhä- ja aattopäivien takia.

2.7 Altaiden huoltokatkojen ja/tai muiden pidempiaikaisten sulkemisten aikana Uimakoulu Pikku Joutsen ei järjestä uintiryhmiään. Kuukausilaskut räätälöidään altaiden huoltokatkojen ja/tai muiden kiinteistöön liittyvien pidempiaikaisten sulkemisten takia, eli niiltä ajoilta ei Asiakas ole velvoitettu maksamaan.

2.8 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Uimakoulu Pikku Joutsen voi aina taata osallistumispaikkaa Asiakkaan uintiryhmään, jos osanottajamäärää tai uintiryhmään pääsyä on muutoin rajoitettu. Uimakoulu Pikku Joutsen järjestää kuitenkin korvaavan uintikerran, jos uintiryhmä joudutaan perumaan järjestäjän toimesta (esim. allasteknisistä syistä). Tämä ei koske Ehtojen kohdassa 2.6 ja 2.7 mainittuja uintikertoja.

2.9 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Uimakoulu Pikku Joutsen voi Asiakkaan asiakkuuden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai uintiryhmien aikoja ja paikkoja kysynnän ja resurssien mukaan.


3 Asiakasmaksut

3.1 Asiakkas tai muu henkilö (esim huoltaja), joka ilmoittautuu Uimakoulu Pikku Joutsenen toimintaan sitoutuu vastaamaan Asiakkaan asiakasmaksuista tai muista maksuista, ja on velvollinen hoitamaan asiakas- ja muut mahdolliset maksut (”Asiakasmaksu”) Uimakoulu Pikku Joutsenen kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaan.

3.2 Asiakasmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä on edellisen kuukauden ensimmäinen (1.) päivä. Poikkeuksena tähän on asiakkuuden aloituskuukausi, jonka veloituksen eräpäivä on heti ilmoittautumisen yhteydessä.

3.3 Uimakoulu Pikku Joutsen pidättää oikeuden korottaa asiakasmaksuja, ilmoittaen niistä kuitenkin aina vähintään yhden (1) kuukauden etukäteen.

3.4 Asiakas vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-lasku sopimuksista jolla mahdollistetaan Uimakoulu Pikku Joutsenen Asiakasmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Asiakas vastaa siitä, että Asiakasmaksut on maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli Asiakas valitsee paperilaskutuksen, Asiakas on velvollinen maksamaan myös kulloinkin voimassa oleva paperilaskutuslisä.

3.5 Mikäli Asiakas laiminlyö Asiakasmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Asiakas velvollinen maksamaan myöhästyneille Asiakasmaksuille viivästyskorkoa ja maksumuistutuslisää korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Maksumuistutuslisä on 5 €, ja viivästyskorko 7%. Lisäksi Uimakoulu Pikku Joutsen voi periä Asiakkaalta myöhästyneiden Asiakasmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.6 Uimakoulu Pikku Joutsen siirtää laiminlyötyjen Asiakasmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Asiakas on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Asiakasmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Asiakas kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Uimakoulu Pikku Joutsenelle, voi Uimakoulu Pikku Joutsen kohdistaa nämä suoritukset johonkin Asiakkaan toiseen, ei perinnässä olevaan Asiakasmaksuun.

3.7 Peruuntuneita kertoja ja kuukausimaksuja ei korvata rahallisesti jälkeenpäin eikä laskuja räätälöidä lomamatkojen, sairastumisten tai muiden tiedossa olevien poissaolojen mukaan. Käyttämättömän uintikerran voi korvata muussa kuin vakituisessa ryhmässä meneillään olevan kuukauden tai seuraavan kuukauden ryhmissä, jos on tilaa. Tämä edellyttää, että poissaolokerrasta on ilmoitettu nettisivuilta löytyvän korvausaikalomakkeen kautta ennen tunnin alkua. Poissaoloilmoituksen jälkeen pyrimme järjestämään korvauskerran, mikäli sopiva aika löytyy.

3.8 Liikuntaseteleitä ei voi käyttää vauvauinnin tai uimakoulun maksuihin.


4 Asiakkaan velvollisuudet

4.1 Asiakas on velvollinen:

• tutustumaan ja noudattamaan Uimakoulu Pikku Joutsenen kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja muita ohjeita, jotka kerrotaan Uimakoulu Pikku Joutsenen infotilaisuudessa, ja jotka löytyvät Uimakoulu Pikku Joutsenen Internet-sivuilta www.pikkujoutsen.fi
• ilmoittamaan Uimakoulu Pikku Joutsenelle vaaditut asiakastiedot (mukaan lukien yhteystiedot) ja laskutustiedot ilmoittautumisen yhteydessä.
• ilmoittamaan Uimakoulu Pikku Joutsenelle asiakastietoihin (mukaan lukien yhteystiedot) tai laskutustietoihin liittyvistä muutoksista viipymättä.
• ilmoittamaan omista mahdollisista terveydellisistä ongelmista ohjaajalle.
• huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.


5 Asiakkaan tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

5.1 Ilmoittautumalla Asiakas hyväksyy sen, että Uimakoulu Pikku Joutsen voi lähettää asiakkailleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Asiakkaan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Uimakoulu Pikku Joutsenen markkinointiviestien lähettämisen.

5.2 Asiakas hyväksyy sen, että Uimakoulu Pikku Joutsen voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Asiakkaan käyttämiä Uimakoulu Pikku Joutsenen palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Asiakasta Uimakoulu Pikku Joutsenen kulloinkin tarjolla olevista palveluista.

Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Uimakoulu Pikku Joutsen voi tallentaa Asiakkaan käyntihistoriaa. Käyntihistorian tallentaminen mahdollistaa Asiakkaan harjoitusaktiivisuuden seurannan sekä ohjauksen kehittämisen. Käyntihistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille Asiakas on osallistunut eri Uimakoulu Pikku Joutsenen toimipaikoilla, mitä palveluita tai tarjouksia Asiakas on hankkinut tai hyödyntänyt, sekä onko Asiakas osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille.

5.3 Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5.4 Asiakas hyväksyy sen, että Uimakoulu Pikku Joutsen ottaa toiminnastaan ja asiakkaistaan valokuvia ja videokuvaa, joita saatetaan käyttää markkinointi- ja koulutusmateriaaleissa. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää kuvien ottamisen itsestään.


6 Asiakassopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

6.1 Asiakkuuden irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, ja se lasketaan aina irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden viimeiseksi päiväksi.

6.2 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallisesti tai sähköisesti tehtyyn irtisanomiseen Asiakas saa 14 päivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen irtisanomisen rekisteröinnistä sekä tiedon laskutilanteestaan sekä Asiakkuuden päättymispäivästä. Mikäli Asiakas ei jostakin syystä ole saanut irtisanomisesta Uimakoulu Pikku Joutsenen kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Asiakkaan ottaa välittömästi yhteyttä Uimakoulu Pikku Joutseneen asian selvittämiseksi.

6.3 Irtisanottaessa Asiakassopimus on Asiakkaalla oikeus käydä uintiryhmissään Asiakkuuden voimassaoloajan loppuun. Asiakas menettää paikkansa uintiryhmässään Asiakkuuden voimassaoloajan loputtua.

6.4 Uimakoulu Pikku Joutsenessa ei ole mahdollista laittaa Asiakkuutta tauolle, eli väliaikaisesti keskeyttää. Jos Asiakas haluaa väliaikaisesti keskeyttää uintinsa, Asiakkaan pitää irtisanoutua, jonka seurauksena menettää paikkansa uintiryhmässään, ja sen jälkeen uudelleen ilmoittautua uinteihin.

6.5 Uimakoulu Pikku Joutsenella on yksipuolinen oikeus muuttaa hintoja, palvelutarjontaa, Asiakasmaksuja sekä Ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan Asiakkaalle epäsuotuisia, Asiakasta tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos Uimakoulu Pikku Joutsen päättää olennaisista ja Asiakkaan kannalta epäedullisista muutoksista Sopimusehtoihin, on Asiakkaalla aina oikeus irtisanoa Asiakkuus muutoin sovellettavasta irtisanomisajasta poiketen päättymään muutosten voimaantulosta lukien. Irtisanominen tulee tehdä kohdan 6.2 mukaisesti.

6.6 Uimakoulu Pikku Joutsenella on oikeus purkaa Asiakassopimus päättymään välittömästi, jos Asiakas selvästi rikkoo Asiakassopimuksen ehtoja tai Uimakoulu Pikku Joutsenen muuta ohjeistusta.
Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):
• Asiakasmaksujen laiminlyönti;
• Uimakoulu Pikku Joutsenen turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen;
• Uimakoulu Pikku Joutsenen Asiakkaalle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen.


7 Omaisuuden- ja vahingonkorvausvastuu

7.1 Uimakoulu Pikku Joutsen ei vastaa sen toimipaikoilla tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Asiakkaan tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7.2 Huoltajat vastaavat lapsistaan pukuhuone- ja pesutiloissa sekä altaassa ja sen välittömässä läheisyydessä.

7.3 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että on Uimakoulu Pikku Joutsenen toiminnassa mukana omalla vastuullaan. Uimakoulu Pikku Joutsen ei vastaa Asiakkaiden mahdollisista terveydellisistä ongelmista tai niistä johtuvista vaivoista.


8 Vastuuvapaus, sovellettava laki ja riitojenratkaisu

8.1 Uimakoulu Pikku Joutsen ei vastaa Asiakkaan uintikäyntimahdollisuuksien estymisestä tai muista Asiakassopimukseen kirjattujen Asiakkaan oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Uimakoulu Pikku Joutsenen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Uimakoulu Pikku Joutsen ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

8.2 Asiakassopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

8.3 Asiakkaan ja Uimakoulu Pikku Joutsenen väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Takaisin ylös